A është e vërtetë se populli arab është më i mirë sesa ai joarab?

 

Pyetje: A është e vërtetë se populli arab është më i mirë sesa ai joarab?

Përgjigje: Arabët janë populli më i mirë në mesin e të gjithë popujve. Allahu i Madhëruar ka zgjedhur që i Dërguari i fundit, që është Muhamedi salAllahu alejhi ue seem, të jetë prej tyre dhe Libri i fundit, që është Kurani, të jetë në gjuhën e tyre.

Sikur të mos ishin më të mirët, nuk do t’i veçonte Allahu në këtë. Andaj, prej akides së ehli sunetit është të besohet se arabët, si popull, janë më të mirët sesa popujt e tjerë. Ibn Tejmije rahimehullah përmend në librin “Akide uasitije” se prej akides së ehli sunetit është besimi se arabët janë më të mirët në mesin e të gjithë popujve.

E pastaj, sa i përket individëve nga ta dallojnë, kush është prej tyre më i devotshëm, është më i ngritur dhe më fisnik tek Allahu.

Këtë gjë e kundërshtojnë vetëm ata që kanë nacionalizëm në zemrat e tyre. Ata që kanë shpëtuar prej kësaj, e pranojnë.

Hoxhë Lulzim Perçuku. Derse live.