A është mëkat falja e namazit të xhenazes së jobesimtarit?

A është mëkat falja e namazit të xhenazes së jobesimtarit?

Përgjigjje: Kjo është prej mëkateve të mëdha sepse Allahu e ka ndaluar të lutemi për jobesimtarin. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i ka kërkuar Allahut që t’ia lejojë të lutet për nënën dhe axhën e vet, por Allahu nuk ia ka lejuar.

❗ Nëse lutesh që Allahu ta udhëzojë filanin që është jobesimtar, kjo lejohet pa dyshim. Por, të thuash “Allah fale” apo “Allah mëshiroje” (duke qenë ai i gjallë apo i vdekur), kjo nuk lejohet.