Si të veproj karshi familjes sime në lidhje me zbukurimin e varreve me mermer dhe gjëra të tjera?

Përgjigjje: Qëndrimi i njeriut karshi kësaj dukurie është që ai ta këshillojë familjen dhe të afërmit se nuk lejohet të ndërtohet mbi varre, as zbukurimi i tyre, këtë e ka ndaluar i Dërguari salAllahu alejhi ue selem, ua përmend argumentet, u shpjegon se qëllimi i kësaj ndalese është që të mos bëhet kjo gjë rrugë që çon pastaj në shirk (idhujtari) siç ka ndodhur te popujt e mëhershëm. Kjo është në dorën e tij.

? Ai nuk mundet që t’i ndalë ata, kjo nuk është në dorën e tij.