Urtësitë e agjërimit (6-7)

 

  • Agjërimi bën që damarët nëpër të cilët kalon gjaku të ngushtohen[1] duke bërë që të ngushtohen dhe rrugët përmes të cilave shejtani lëvizë në trupin e njeriut

Shejtani lëvizë nëpër trupin e njeriut andej kah lëvizë gjaku i tij, pra e përshkon të gjithë trupin e tij. E gjatë agjërimit, duke u ngushtuar damarët, ngushtohen edhe rrugët nëpër të cilat lëvizë shejtani. Andaj, përmes kësaj gjëje, njeriu qetësohet nga vesveset e shejtanit, gjithashtu arrin të thyejë ashpërsinë dhe arrogancën e shpirtit të tij, si dhe e qetëson zemërimin e hidhërimin e tij. Për këtë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: O ju të rinj! Kush ka mundësi nga ju të martohet, le të martohet, ngase martesa e ulë shikimin dhe mbron nderin. Ai që nuk ka mundësi të martohet, le të agjërojë, sepse kjo për të është dobësim (وِجاءُ).” Buhariu dhe Muslimi. Fjala “وِجَاءٌ” në arabisht d.m.th.:  tredhje e mashkullit të devesë . Këtu na tregon se si i riu e ruan nderin e tij dhe e thyen forcën e epshit të tij, e këtë e bën përmes agjërimit (nëse nuk ka mundësi të martohet), sepse kjo është si mjet a rrugë përmes së cilës e dobëson epshin e tij.

  • Agjërimi ka dobi të shumta shëndetësore.

Kur njeriu e pakëson ushqimin, ka dobi të shumta shëndetësore, kështu e lë të qetë aparatin tretës për një kohë të caktuar, pengon që në organizimin e tij të mblidhen lëngje e mbeturina që e dëmtojnë trupin e tij. Kështu shohim se sa e madhe është urtësia e Allahut në ligjet, dispozitat e adhurimet të cilat ua ka ligjësuar robërve të Tij, se sa të dobishme janë ato, se sa përmirësuese janë për njeriun dhe shoqërinë.

[1] Nga uria e etja.

•┈ ┈• • ✦ • •┈ ┈•
Ndejat e Ramazanit. ? Hoxhë Lulzim Perçuku.