بسم الله الرحمن الرحيم

Komenti i librit të Teuhidit ‘Kitabu-Teuhid’

Autori i librit: Shejh Muhammed Ibën AbdulUehhab et Temimi, rahimehullah.

بسم الله الرحمن الرحيم

Dhjetë asgjësueset e Islamit, Dhjetë gjërat që të nxjerrin nga feja

Autori i librit: Shejh Muhammed Ibën AbdulUehhab et Temimi, rahimehullah.

Çështje të fikhut të marra nga libra të dijetarëve të ndryshëm

Fetua rreth Ramazanit” nga dijatarë të ndryshëm

Tema 1 – Gjërat që e prishin agjërimin

Tema 2 – Dispozita rreth marrëdhënieve intime, ëndrrave të lagështa dhe masturbimit – Pjesa 1

Tema 2 – Dispozita rreth marrëdhënieve intime, ëndrrave të lagështa dhe masturbimit – Pjesa 2

Tema 3 – Dispozitat e puthjes, paralojës, dhe daljes së medhijut dhe wedijut

Tema 4 – Dispozitat e daljes së gjakut, të vjelljes, dhe injeksioneve

Tema 5 – Dispozitat e miswakut, parfumeve dhe temjanit

Tema 6 – Dispozita e kohlit, pikave dhe makijazhit

Tema 7 – Disa gjëra që e pakësojnë shpërblimin e agjëruesit

Tema 8 – Çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me gjërat që e prishin agjërimin dhe ato të cilat nuk e prishin