Këshilla të dobishme 37

 • Post category:Këshilla
Këshilla të dobishme 37
 • Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Mëkatet janë zjarr për begatitë. Ato i djegin begatitë, ashtu siç i djeg zjarri drunjtë.” Tarik El-Hixhratejn, 542.

 

 • Imam Esh-Sha’bij (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Përmbaju të vërtetës edhe nëse të duket se të dëmton, sepse ajo do të të sjellë dobi. Largohu nga gënjeshtra edhe nëse e sheh se të sjellë dobi, sepse ajo do të të dëmtojë!” El-Bejanu ue Et-Tebjin, 2/199.

 

 • Vlerat e moralit të mirë

– Morali i mirë është shkak që Allahu ta dojë robin e Vet,

– Është prej shkaqeve të hyrjes në Xhenet,

– Është prej gjërave që peshojnë më së rëndi në peshoren e ditës së Kiametit,

– E shton shpërblimin dhe sevapin për veprat e mira,

– Është shkak për zgjatjen e jetës,

– Është shenjë që tregon për besimin e plotë.

 

 • Ibrahim Et-Tejmij (Allahu e mëshiroftë) thotë: “E paramendova veten time në Xhenet, duke ngrënë prej frutave të tij, duke pirë nga lumenjtë e tij dhe duke i përqafuar hyritë e virgjëra të tij! Pastaj e paramendova veten në Zjarr, duke ngrënë prej pemës së zekkumit, duke pirë nga qelbi që rrjedh nga lëkurat e njerëzve dhe duke u përballë me zinxhirët e prangat e tij! Pastaj i thashë vetes: “Oj vetja ime! Çfarë dëshiron?” Ajo më tha: “Dua të rikthehem në dunja, që të bëj vepra të mira!” Unë i thash: “Atëherë dije se je në një kohë ku ende mund të dëshirosh, andaj përvishuju punës!” Muhasebetu En-Nefs, ibn Ebi Ed-Dunja, 10.

 

 • Prej vlerave të teuhidit është se ithtarëve të tij u jepet udhëzim dhe siguri e plotë në këtë jetë e në tjetrën.” El-Kaul Es-Sedid Sherh Kitabi Et-Teuhid, 23.

 

 • Imam Es-Si’dij (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Sa herë që njeriu e shton meditimin rreth Librit të Allahut, atij i shtohet dija, vepra dhe largpamësia.” Tefisir Es-Si’dij, 193.

 

 • Pyetje: “Ai që është afër imamit në ditën e xhuma, a do jetë edhe afër Allahut në ditën e Kiametit?” Shejh Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë): “Po, kjo është përcjell në një hadith të vërtetë, ku thuhet se në ditën e Kiametit, njerëzit më së afërti me Allahun do të jenë ata që janë më afër imamit në ditën e xhumasë. Kjo na nxitë që të shkojmë sa më herët për në namazin e xhumasë, në mënyrë që njeriu ta arrijë këtë vlerë dhe t’i afrohet sa më shumë imamit.” Faqja zyrtare e shejhut.

 

 • Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Namazi është ushqimi i zemrave, ashtu siç buka e uji janë ushqim për trupin. Pasi që trupit nuk i mjafton ushqimi i paktë, po ashtu dhe zemrës nuk i mjafton namazi që falet shpejt (siç çukat zogu). Përkundrazi, namazi patjetër duhet të jetë i plotë, që i ushqen zemrat.” Mexhmu’u El-Fetaua, 22/538.

 

 • Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: “Syri është pasqyra e zemrës. Andaj, nëse syri e ul shikimin nga gjërat e ndaluara, zemra i ul epshet dhe dëshirat. E nëse syri e liron shikimin, edhe zemra e liron epshin e vet.” Raudatu El-Muhibbin.
 • I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Në ditën e Kiametit Allahu i Lartësuar do t’i thotë njeriut që është duke u dënuar me dënimin më të ulët: “Sikur të kishe çdo gjë që gjendet në Tokë, a do ta flijoje (për të shpëtuar prej dënimit)?” “Po” – thotë ai. Allahu i thotë: “Kam kërkuar prej teje diçka më të leh1`të se kjo, duke qenë ti në kurrizin e Ademit: të mos më shoqërosh asgjë, mirëpo ti nuk pranove gjë tjetër, veçse të më vësh shok.”

 

 • Hasen El-Basriu (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Sëmundja më e keqe e cila e prek zemrën është epshi.” Ez-Zuhd, imam Ahmedi.

 

 • Robërit e epsheve kurrë nuk mund të jenë të lirë.” (Muhammed El-Beshir El-Ibrahimij, El-Athar, 4/308).

 

 • I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Çdo popull (ummet) e kishte sprovën e vet, ndërsa sprova e ummetit tim është pasuria.” Es-Sahiha, 592.

 

 • I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Ai që është hipur mbi kafshë i jep selam atij që është duke ecur në këmbë; ai që është duke ecur i jep selam atij që është ulur. Ndërsa, nëse dy veta janë duke ecur, cili prej tyre jep selam i pari është më mirë.” Es-Sahiha, 1146.

 

 • Abdullah ibn Mes’udi (radijAllahu anhu) thotë: “Në ditën e Kiametit njerëzit do të ringjallen

– më lakuriq se kurrë,

– më të uritur se kurrë,

– më të etur se kurrë dhe

– më të lodhur se kurrë.

Andaj,

– kush e vesh dikë për hir të Allahut, Ai atij i jep rroba;

– kush e ushqen dikë për hir të Allahut, Ai atë e ushqen,

– kush i jep ujë dikujt për hir të Allahut, Ai atij i jep ujë,

– kush ka vepruar për hir të Allahut, Ai e bën atë që të mos ketë nevojë për askënd dhe

– kush fal për hir të Tij, Ai atë e fal.” Istina’u El-Ma’ruf, ibn Ebi Ed-Dunja, 70.

 

 • Nëse njeriu nuk e shfrytëzon kohën e lirë në gjëra të dobishme, ajo e shpie drejt gjërave që e dëmtojnë dhe bëhet shkak për devijimin e tij.” Shejh Sulejman Er-Ruhajlij, Inhirafu Esh-Shebab, 68.

 

 • Sehl ibn Sa’d (Allahu e mëshiroftë) tregon: “I thashë njërit: “A nuk e ke askënd këtu tek i cili gjen prehje?” Ai tha: “Po kam!” “Kë?” – e pyeta. Ai e zgjati dorën drejt një mus’hafi, e vendosi atë në prehër dhe tha: “Këtë!” El-U’zletu, El-Hattabij, 76.

 

 • Dijetari Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë) thotë: “Në Ditën e Kiametit askush s’do të mbetet me ty, përveç veprës tënde të mirë; nuk do të mbetet me ty as pasuria, as farefisi, as fëmija dhe as vëllai.” Sherh Ed-Delail, 201.

Përktheu: hoxhë Petrit Perçuku.