Ruajtja që Allahu ua bën robërve të Tij është dy llojesh

Ruajtja që Allahu ua bën robërve të Tij është dy llojesh

Ruajtja që Allahu ua bën robërve të Tij është dy llojesh:

1.E përgjithshme: Kjo është kur i ruan duke ua lehtësuar atyre ushqimin, pirjen, thithjen e ajrit, po ashtu kur i udhëzon në gjëra të dobishme, të nevojshme e domosdoshme, të cilat i ka caktuar dhe vendosur për ta. Ai i udhëzon robërit e Tij drejt këtyre dhe njëkohësisht i ruan në këto dobi e interesa për ta, “Ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vet e pastaj e ka udhëzuar” Ta he 50. Po ashtu Allahu i ruan robërit e Tij duke larguar prej tyre llojet e ndryshme të gjërave të urryera, të këqija e të dëmshme për ta. Në këtë lloj të ruajtjes përfshihen të gjitha krijesat (i devotshmi e mëkatari, besimtari e jobesimtari, gjithashtu kafshët dhe insektet).

 

2. E veçantë: Kjo është ruajtja që ua bën të dashurve të Tij (besimtarët e mirë e të devotshëm), në besimin e tyre, prej dyshimeve, fitneve dëmtuese, epsheve shkatërruese etj. Kjo është shtesë mbi atë që thamë te lloji i parë. Allahu i ruan dhe i shpëton prej këtyre gjërave. Gjithashtu i ruan prej armiqve, largon prej tyre kurthet e intrigat e tyre, “Allahu, në të vërtetë, i mbron besimtarët” Haxh 38. E gjithë kjo në varësi të besimit të njeriut. Sa më i madh besimi i tij, aq më e madhe është ruajtja dhe mbrojtja e Allahut ndaj tij. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ka porositur ibn Abbasin: “Ruaje Allahun, Ai të ruan ty!” Ahmedi, Tirmidhiu. Pra, ruaji urdhrat e Allahut duke i zbatuar ato, ruaji ndalesat e Tij duke u larguar prej tyre dhe ruaji kufijtë e Tij duke mos i shkelur ata, e atëherë Ai do të të ruajë në vetën tënde, në fenë tënde, në shëndetin e pasurinë tënde, në fëmijët e familjen tënde, në të gjitha që Ai t’i ka dhuruar. E më kryesorja është se Ai ta ruan fenë dhe besimin në momentet e vdekjes.

 

Hoxhë Lulzim Perçuku – Derset për Emrat e Allahut – Transkriptim.