Shpeshherë hasim në hadithe në të cilat thuhet se nëse bën lutje në kohë të caktuara, Allahun nuk e kthen atë, por në praktikë nuk po ndodh kështu shpeshherë. Si t’i kuptojmë këto hadithe, apo janë të dobëta?

Shpeshherë hasim në hadithe në të cilat thuhet se nëse bën lutje në kohë të caktuara, Allahun nuk e kthen atë, por në praktikë nuk po ndodh kështu shpeshherë. Si t’i kuptojmë këto hadithe, apo janë të dobëta?
  • Shpeshherë hasim në hadithe në të cilat thuhet se nëse bën lutje në kohë të caktuara, Allahun nuk e kthen atë, por në praktikë nuk po ndodh kështu shpeshherë. Si t’i kuptojmë këto hadithe, apo janë të dobëta?

Hadithet në këtë aspekt janë të sakta (sahih). Ka kohë, rrethana e gjendje të caktuara (të ardhura në hadithe) që nëse njeriu lutet gjatë tyre, Allahu i përgjigjet lutjes pa dyshim. Mirëpo, se pse nganjëherë nuk sheh rezultat nga lutja, dijetarët kanë dhënë dy sqarime:

  1. Siç dhe ka ardhur në hadith profetik se Allahu i përgjigjet lutjes së besimtarit me njërën prej tri mënyrave: a) ia jep direkt atë që e kërkon, i përgjigjet lutjes, b) ia ruan shpërblimin për këtë lutje Ditën e Gjykimit, kështu Allahu nuk ia jep atë që e kërkon njeriu, për shkak të Urtësisë së Tij, ndoshta ajo që ia kërkon do ta dëmtonte në fenë e tij. Ka ardhur në disa hadithe se kur njeriu sheh se sa shumë shpërblime ka, do të pyesë: “Nga këto?”, dhe i thuhet “Për shkak të lutjeve tua.” Allahu nuk ia ka dhënë në jetën e kësaj bote, por ia ka ruajtur shpërblimin për botën tjetër. Dhe aty njeriu do të dëshironte që Allahu të mos i ishte përgjigjur në asnjë lutje të bërë në jetën e kësaj bote, që t’ia ruante shpërblimin për to në ahiret. C) ia largon një të keqe të ngjashme (të të njëjtit nivel a madhësi) me atë të mirë që e kërkon. Kështu ai lutet dhe Allahu e di se ajo që e kërkon nuk është shumë në dobi të tij apo mund ta dëmtojë në fenë e tij, atëherë ia largon një të keqe.
  2. Lutja është sikurse adhurimet e tjera e cila ka kushte dhe pengesa. Nëse njeriu i largon të gjitha pengesat e mospranimit të lutjes atëherë merr përgjigje lutja e tij. Nëse ka lënë mangët ndonjë kusht, ose ka ndonjë pengesë, atëherë nuk merr përgjigje lutja e tij. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka treguar në një hadith se pengesa kryesore pse lutja nuk merr përgjigje është: ushqimi me haram. Ai ka përmendur një njeri i cili ka udhëtuar gjatë, ka qenë i pluhurosur, flokëshprishur, i lodhur, i këputur nga udhëtimi, dhe i ka ngritur duart nga qielli duke thënë: O Zoti im, o Zoti im! Dijetarët këtu përmendin se në këtë hadith janë bërë bashkë shumë prej shkaqeve të pranimit të lutjes: udhëtimi i gjatë, gjendja e rëndë dhe e vështirë, ngritja e duarve dhe bërja tewesul me Emrin Rabb-Zot, që është prej Emrave që më së shumti e hasim te lutjet e Pejgamberëve. Ky njeri ka qenë këmbëngulës në lutjen e tij duke e përsëritur. Mirëpo, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka treguar se ushqimi e veshja e këtij personi kanë qenë me haram dhe është ushqyer me haram, atëherë “Si pret ky përgjigje për lutjen e tij?!” Kjo është një prej pengesave. Andaj nëse njeriu i plotëson kushtet e lutjes dhe i largon pengesat, atëherë lutja e tij merr përgjigje patjetër. Prej pengesave është ngutja në përgjigje, thotë: “E luta e luta Allahun dhe nuk po marr përgjigje”, dhe e braktisë lutjen.

 

Hoxhë Lulzim Perçuku – Derset live.