A lejohet ta lëvizë gishtin kur thuhet ettehijatu dhe salavatet në namaz, ndërsa kur thuhet shehadeti ta mbaj të ngritur?

A lejohet ta lëvizë gishtin kur thuhet ettehijatu dhe salavatet në namaz, ndërsa kur thuhet shehadeti ta mbaj të ngritur?

Kjo nuk ka bazë. Kështu nuk është transmetuar në hadithet e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem. Ajo që është transmetuar në hadithe, është se Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem e ka lëvizur gishtin gjatë lutjeve në teshehud, për qëllim është prej fillimit deri në fund, sepse e gjithë ulja (teshehudi) është lutje. Lutja ndahet në dy lloje: lutje e lavdërimit ndaj Allahut dhe lutje e kërkesës tek Ai. Ettehijatu i përfshin të dyja ato. Kur thua “ettehijetu lil-lehi we salawatu we…” këto janë lutje, në kuptimin janë lutje me të cilat e lavdëron dhe e madhëron Allahun. Njashtu dhe pjesa tjetër janë lutje. Andaj gishti lëvizet gjatë gjithë ettehijatit (teshehudit) dhe nuk ka argument se veç kur thuhet shehadeti duhet të mbahet i ngritur drejt.

 

Hoxhë Lulzim Perçuku.

Shpërndaje artikullin