A llogaritet agjërim i plotë i një dite që një agjërues e kalon në gjumë?

?Përgjigjja: Agjërimi pranohet, por shpërblimi është më i vogël. Sa më e madhe që është vështirësia ne agjërim, aq më i madh është shpërblimi.