Cilët janë ato fjalë të dashura tek Allahu?

?Përgjigjja: Ka thënë Profeti salAllahu alejhi ue selem se fjalët “SubaanAll-llahi we bihamdihi dhe subhaanAll-llahil adhim” janë të dashura për Allahun, peshojnë rëndë në Peshoren e Ditës së Gjykimit dhe janë të lehta për gjuhën. Është e lehtë t’i thuash. Është mirë që në Ramazan (dhe në muaj të tjerë) të mos e çosh kohën kot.

?Po ashtu janë dhe katër fjalët të cilat janë të dashura tek Allahu: Elhamdulil-lah, La ilahe il-lAll-llah, Allahu akber dhe duke i përsëritur vazhdimisht. Andaj, është mirë që sa je duke ndenjur të bësh dhikër.