Pohimi i mjekëve se i vdekuri klinikisht nuk mund të kthehet në jetë

Pohimi i mjekëve se i vdekuri klinikisht nuk mund të kthehet në jetë

Pyetje:

Si konsiderohet pohimi i mjekëve se i vdekuri klinikisht nuk mund të kthehet në jetë?

Përgjigje:

Këtij pohimi nuk duhet t’i besohet, dhe as nuk duhet të veprohet në bazë të tij, sepse nuk ka argument që e vërteton këtë. Më kanë treguar se ka pasur raste kur për një njeri kanë thënë se ka vdekur klinikisht, por i është kthyer jeta dhe prapë dhe ka jetuar.

Sido që të jetë, vdekja klinike nuk konsiderohet vdekje dhe i vdekuri klinikisht nuk konsiderohet i vdekur derisa të vdes plotësisht pa mbetur asnjë dyshim.

“Fetaua Shejh Ibën Baz” fq: 420.