Akideja e Ehlu Sunetit dhe Xhematit– Libër në PDF

Muhamed ibn Salih El-UTHEJMIN (Allahu e mëshiroftë!)
Përktheu nga gjuha arabe: Petrit Perçuku