Armiqtë e Sunetit – njerëzit e opinioneve

Armiqtë e Sunetit – njerëzit e opinioneve

www.sayingsofthesalaf.net

Umer bin el Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë:

“Me të vërtetë, pasuesit e mendimit (racionalistët) janë armiqtë e Sunetit (mësimeve të të dërguarit të Allahut, siç erdhën në hadith): ata nuk ishin në gjendje t’i ruanin ato, dhe kuptimi i tyre u ka ikur atyre, dhe kur janë pyetur ata ishin shumë të turpëruar të thoshin ‘Ne nuk e dimë’, kështu ata e kundërshtuan sunetin me mendimet e tyre.”

 

Ibën Ebi Zemenin në “Usul es-Sunneh”, artikulli 8, El-Lalika’i në “Sherh Usul Itikad Ehli-sunneh” artikulli 201, dhe të tjerë.

Kontrolli: Lulzim Perçuku