Largimi nga mashtrimi

  • Post category:Mëkate
Largimi nga mashtrimi

 

– Largimi nga mashtrimi. Mashtrimi (الْغِشّ – el gishsh) është prej mëkateve të mëdha. Njeriu gjatë agjërimit duhet t’i largohet gjithashtu edhe mashtrimit, në të gjitha raportet me njerëzit, qofshin në tregti, biznes, shitblerje, apo në profesionin e tij dhe në të tjera, po ashtu në këshillimet dhe bisedat (të folurit) ndërmjet njerëzve, duke pasur kujdes të mos mashtrojë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është shfajësuar prej atij që i mashtron të tjerët. Ai thotë: “Kush na mashtron neve, nuk është prej nesh (nuk është në rrugën tonë).” Muslimi. Ndërsa në një hadith tjetër thotë në mënyrë të përgjithshme: “Kush mashtron, nuk është prej meje” (Muslimi), pavarësisht se kë e mashtron, muslimanin apo dikë tjetër nga njerëzit në përgjithësi. “غش – gishshi” që ka ardhur në hadith është tradhtia e mashtrimi ndaj të tjerëve, e kur të ndodh kjo atëherë humbet amaneti (besueshmëria) në mesin e njerëzve ndërmjet veti, siç ka ndodhur në shumë shoqëri. Pastaj duhet ditur se çdo gjë të cilën njeriu e fiton përmes mashtrimit, ky fitim është i fëlliqur, i ndaluar. Nëse e merr këtë fitim, ai veçse e ka larguar prej Allahut dhe Mëshirës së Tij.

•┈ ┈• • ✦ • •┈ ┈•
Ndejat e Ramazanit.? Hoxhë Lulzim Perçuku.