Obligimet e gruas – 9 – Përkujdesja ndaj fëmijëve

  • Post category:Familje
Obligimet e gruas – 9 – Përkujdesja ndaj fëmijëve

Përkujdesja ndaj fëmijëve është një përgjegjësi e përbashkët e bashkëshortëve. Megjithatë, kjo shtë më e theksuar te gruaja sepse ajo zakonisht kalon më shumë kohë me fëmijët dhe është në pozitë të tillë që ushtron më shumë mbikëqyrje dhe udhëzime për ta.

Rritja e tyre në pajtim me Islamin

Fëmijët janë fryti më i madh i martesës. Ata janë demonstrim për suksesin apo dështimin e martesës. Ruajtja e fëmijëve nga dëmet dhe rritja e tyre bazuar në mësimet e mira të Islamit është siguria e vetme për mbrojtje nga shejtani dhe zjarri. Allahu (subhanehu ue teala) thotë:

“O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt të rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar”. [Et-Tahrim 66:6]

Rritja e fëmijëve është një nga përgjegjësitë më të mëdha të gruas. Përmbushja e saj sjell kënaqësi dhe gëzim në zemrën e saj dhe të burrit. Ajo duhet ta mbajë këtë përgjegjësi sinqerisht dhe të mos e braktisë kurrë atë për hir të fituarit të pak parave jashtë shtëpisë ose të shikuarit e kanaleve të pavlefshme televizive.

Dhënia e gjirit fëmijëve

Gruaja ka për obligim t’i japë gji fëmijëve të saj deri në moshën dy vjeçare. Allahu (subhanehu ue teala) thotë:

“Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t’u japin gji fëmijëve të vet dy vjet të plota”. [El Bekare 2:233]

Gruaja nuk guxon ta braktisë këtë obligim të rëndësishëm përveç nëse ka një arsyetim i cili pranohet në Islam, siç është ndonjë problem mjekësor serioz. Gratë të cilat ua mohojnë të drejtat fëmijëve të tyre janë të rrezikuara me dënim në varr dhe në botën tjetër.

Ebu Umame el Bahili, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka treguar se i Dërguari i Allahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:

“Kur po flija, dy burra (engjëj) erdhën te unë, më mbajtën duart sipër, dhe më dërguan te një kodër e gurtë.

Ata thanë: “Hip.”

Unë u thashë, “Nuk mund të ngjitem.”

Ata thanë: “Do ta bëjmë të lehtë për ty.”

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“U ngjita deri kur arrita një vend të lartë në kodër.

Dëgjova të qara të dhimbshme dhe pyeta:

“Çfarë janë këto të qara?”

Ata u përgjigjën:

“Kjo është ulërima e njerëzve të zjarrit.”

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“Vazhduam deri sa pashë njerëz të varur nga tejzat e këmbëve, faqet e tyre të prera me gjak të shpërthyer.

Pyeta:

“Kush janë këta?”

Ata u përgjigjën:

“Këta janë ata që prishin agjërimin para se të jetë e lejuar”.

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“Vazhduam deri sa pashë njerëz të cilit ishin të ënjtur në mënyrë të frikshme, dhe kishin erën më të ndytë dhe dukjen më të shëmtuar.

Pyeta:

“Kush janë këta?”

Ata u përgjigjën:

“Këta janë jobesimtarët që kanë vdekur (në fushëbetejë).”

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“Vazhduam deri sa pashë njerëz të cilit ishin të ënjtur në mënyrë të frikshme, dhe kishin erën më të ndytë – era e tyre ishte sikur e nevojtores.

Pyeta:

“Kush janë këta?”

Ata u përgjigjën:

“Këta janë zinaqarët femra dhe meshkuj”.

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“Vazhduam deri sa pashë gra me gjarpërinj duke ua kafshuar gjinjtë.

Pyeta:

“Çfarë nuk është në rregull me këto?

Ata u përgjigjën:

“Këto janë gratë që ua mohojnë fëmijëve të tyre qumështin.”

Ai (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi:

“Vazhduam deri sa pashë djem duke luajtur mes dy lumenjsh.

Pyeta,

“Kush janë këta?”

Ata u përgjigjën,

“Këta janë pasardhës të besimtarëve (që vdesin para pubertetit).” Transmetuar nga Ibën Huzejme (nr. 1986), Ibën Hibani dhe të tjerë. U verifikua si i saktë nga Albani (Sahih ut Targib nr. 991).

Përfundim

Çdo grua myslimane duhet të përpiqet të arrijë cilësitë e gruas së mirë duke iu bindur Allahut dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem), rrugë kjo e cila padyshim dërgon në Xhennet. Njashtu, me implementimin e këtyre cilësive, martesa e saj do të jetë me shumë lumturi. Këshilla më e mirë për secilën motër myslimane është evitimi i metodave të jomyslimanëve. Në vend të ndërtimit të familjes në fe, jomyslimanët e ndërtojnë atë në epshe. Ata injorojnë dallimet bazike mes meshkujve dhe femrave dhe i trajtojnë ata njëjtë në çdo aspekt, gjë që ka rezultuar në prishjen e familjeve dhe shkatërrimin e lidhjeve.

Në Islam, burrat dhe gratë kanë role të ndryshme. Detyrat më ‘publike’ i janë caktuar burrit, ndërsa gratë kanë më shumë ndikim në çështjet e brendshme familjare dhe në rritjen e fëmijëve, pasardhësve të ardhëm të shoqërisë. Andaj gruaja myslimane duhet të kalojë më shumë kohë me fëmijët e saj, krahasuar me burrin. Nëse familjet nuk janë të ndërtuara në themelet që i ka urdhëruar Allahu, ato do të udhëhiqen nga mizëria, urrejtja, përçarja, dhe çoroditja. Allahu pa dyshim se do ta bekojë atë martesë në të cilën burri dhe gruaja i binden Atij dhe përmbushin obligimet ndaj njëri-tjetrit.

Kjo temë është shkëputur nga libri:

“Familja Muslimane – Të drejtat dhe obligimet mes bashkëshortëve në Islam”

Përkthyer nga gjuha angleze

Kontrolloi: Lulzim Perçuku