Porosi të zgjedhura të brezave të parë të Islamit drejtuar rinisë – Libër në PDF

Dr. AbduRrezzak ibn AbdulMuhsin El BEDR
Përktheu: Petrit Perçuku