A është dobësi në Islamin e personit nëse ai jeton në vendet joislame?

A është dobësi në Islamin e personit nëse ai jeton në vendet joislame?

Përgjigjje: Këtë e ka përmendur vetë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i cili ka thënë: “Unë jam distancuar prej atij besimtari që jeton në mesin e jobesimtarëve.” Kjo gjë llogaritet si mangësi në Islamin dhe në teuhidin e tij. Besimtari në vendet joislame qëndron veç për domosdoshmëri, porse jo të jetojë për qejf. Duhet larguar prej atyre vendeve.