A lejohet bërja e guslit pa qenë xhunub?

A lejohet bërja e guslit pa qenë xhunub?

Përgjigjja: Gusli merret vetëm kur personi është xhunub.

?Mirëpo, nëse ai merr gusël pa qenë xhunub (për t’u freskuar nga djersët etj.), atëherë pas tij të merr abdes për të falë namazin.