A lejohet qe pas faljes se farzit te jacise, te falet suneti, pastaj vitri, dhe pastaj te behet dhikri nese jam per ngut?

A lejohet qe pas faljes se farzit te jacise, te falet suneti, pastaj vitri, dhe pastaj te behet dhikri nese jam per ngut?

Përgiigjje: Dhikri i namazit nuk bëhet pas namazit sunet. Nëse personi është për ngut, bën ta falë farzin, pastaj sunetin e pastaj vitrin, mirëpo më nuk ka dhikër. Në këtë rast mundësia dhe mirësia e dhikrit ka ikur. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem dhikrin e ka bërë gjithmonë pas namazit farz, e jo pas namazit sunet. Argumentet e sakta tregojnë se nuk bëhet dhikri pas namazit sunet e as pas vitrit, mirëpo bëhet pas namazit farz.