A lejohet vënia e fotove të Qabes në mure apo në vende të tjera në shtëpi si kujtim, kjo duke e adhuruar Allahun dhe kujtuar atë vend?

A lejohet vënia e fotove të Qabes në mure apo në vende të tjera në shtëpi si kujtim, kjo duke e adhuruar Allahun dhe kujtuar atë vend?

A lejohet vënia e fotove të Qabes në mure apo në vende të tjera në shtëpi si kujtim, kjo duke e adhuruar Allahun dhe kujtuar atë vend?

Ky veprim nuk ka bazë në fenë Islame dhe nuk është mirë me këtë qëllim të vendosen fotot e Qabes apo të Medines nëpër mure. Kështu nuk ka vepruar Pejgamberi salAllabu alejhi ue selem dhe as shokët e tij. Ata nuk e kanë vepruar, andaj as ne nuk e veprojmë. Sidomos nëse është me një qëllim të tillë, të adhurohet Allahu duke e kujtuar atë vend, kjo nuk bën, sepse pastaj kjo gjë mund të kalojë në adhurim ngase është e ndërlidhur me adhurim, e gradualisht mund të kalojë në bidat.