Ciles anë i referoni ju më shumë,se ka shumë mendime, rreth çështjes kur jemi në namaz me imam, a duhet edhe ne ta themi El- Fatiha edhe nje sure apo jo? Apo duhet vetëm ta dëgjojmë imamin? A vlen e njëjta si te namazet me zë dhe pa zë?

Ciles anë i referoni ju më shumë,se ka shumë mendime, rreth çështjes kur jemi në namaz me imam, a duhet edhe ne ta themi El- Fatiha edhe nje sure apo jo? Apo duhet vetëm ta dëgjojmë imamin? A vlen e njëjta si te namazet me zë dhe pa zë?

?Përgjigjja: Këtu ka shumë hilafe, por ajo që ne e përkrahim si mendim është që kur imami lexon me zë, nuk e përsërisni pas tij fatihanë dhe suren, ndërsa kur ai lexon pa zë, atëherë ju I thoni fatihanë dhe nje sure.
Allahu e di më mirë.