Disa emra të Xhenetit

 • Disa emra të Xhenetit

1.”Shpërblimi më i mirë”. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblimin më të mirë.” (Junus, 26)

 1. “Kopshtet e Adnit”. “Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në kopshtet e Adnit.” (E-Teube, 72).
 2. “Kopshtet e kënaqësisë”. “Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë, për shkak të besimit të tyre. Pranë tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e kënaqësisë.” (Junus, 9)
 3. “Kopshtet e Firdeusit” . “Me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë për banesa kopshtet e Firdeusit.” (El-Kehf, 107)
 4. “Kopshti i amshuar”. “Thuaj: “A është më i mirë ky apo kopshti i amshuar, i cili u është premtuar të devotshmëve? Ai do të jetë për ta shpërblim dhe vend kthimi.” (El-Furkan, 15)
 5. “Kopshti i strehimit”. “Te Sidretul Munteha-ja, ku ndodhet kopshti i Strehimit.” (En-Nexhm, 14-15). “Kurse ai që i është frikësuar madhërisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga dëshirat, pa dyshim që do të ketë për strehë Xhenetin.” (En-Naziat, 40-41)
 6. “Dhoma”. “Ndërkaq, ata që i frikësohen Zotit, do të kenë dhoma të ngritura mbi njëra-tjetrën, pranë të cilave rrjedhin lumenj. Ky është premtimi i Allahut; Allahu nuk e shkel premtimin e Vet.” (Ez-Zumer, 20)
 7. “Shtëpia e banimit të përhershëm”. “Është Ai që me mirësinë e Tij na ka pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi e nuk do të rraskapitemi.” (Fatir, 35)
 8. “Shtëpia e përhershme”. “O populli im, në të vërtetë, jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, ndërsa jeta tjetër është Shtëpi e përhershme.” (Gafir, 39)
 9. “Shtëpia e shpëtimit/paqes”. “Ata do të kenë Shtëpinë e shpëtimit te Zoti i tyre. Ai do të jetë Mbrojtësi i tyre, si shpërblim për veprat që kanë bërë.” (El-En’am, 126)
 10. “Shtëpia e të devotshmëve”. “Sa e mrekullueshme do të jetë shtëpia e atyre që i frikësohen Allahut!” (En-Nahl, 30)
 11. “Shtëpia e jetës së vërtetë”. “Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është jeta e vërtetë. Veç sikur ta dinin.” (El-Ankebut, 64)
 12. “Vendi i sigurt”. “Të devotshmit, me të vërtetë, do të jenë në vend të sigurt.” (Ed-Duhan, 51).

Përktheu: hoxhë Petrit Perçuku.

Shpërndaje artikullin