Disa fjalë të dobishme nga Tefsiri i Si’dit

Është caktim dhe urtësi e Allahut se ai që e braktisë një gjë të dobishme, përderisa ka mundësi të përfitoj dobi nga ajo, atëherë ai do të sprovohet me preokupimin me një gjë të dëmshme. Prandaj ai që e braktisë ibadetin ndaj Allahut do të sprovohet me ibadetin ndaj idhujve, ai që e braktisë dashurinë apo frikën dhe shpresën tek Allahu do të sprovohet me dashuri apo frikë dhe shpresë ndaj tjetërkujt pos Allahut, ai që nuk e shpenzon pasurinë e tij në rrugën e Allahut do të sprovohet me shpenzimin e pasurisë në rrugën e shejtanit, ai që nuk nështrohet dhe përulet ndaj Allahut do të sprovohet me përulje dhe nënshtrim ndaj krijesave, ndërsa ai që e braktisë të vërtetën do të sprovohet me të kotën.

Marrë nga Tefsiri i Abdurrahman ibën Nasir Es Si’di, f. 60.

Përktheu: Jeton Bozhlani