Këshillë rreth mësimit të fesë

  • Post category:Këshilla
Këshillë rreth mësimit të fesë

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)

http://binbaz.org.sa/mat/4141

Cila janë fjalët dhe këshilla juaj e fundit në këtë takim?

Shejhu: Këshilla ime e fundit është që të mësohet feja, të shpeshtohet leximi i Kuranit dhe përsiatja mbi kuptimet e tij, si dhe të ketë përsëritje të ndërsjellë rreth aludimeve të Kuranit dhe Sunetit. Po ashtu të lexohen librat e pasuesve të Ehlu Sunetit, si ato të hoxhës së Islamit ibën Tejmijes dhe të ibën Kajjimit, ngaqë në librat e tyre ka mirësi të mëdha. Gjithashtu të lexohen librat e selefëve, si tefsiri i ibën Xheririt, libri i Teuhidit i ibën Huzejmes, Sherhus-Suneh i Begaviut, pastaj komentari i akides Tahavije nga ibën Ebil-I’zz dhe librat Hameuije dhe Tedmurije; të gjitha këto janë vepra madhështore.

E lusim Allahun t’u jap të gjithëve sukses, udhëzim dhe nijet e vepër të mirë!

Përktheu: Petrit Perçuku