Nëse një familje e krishterë na dërgon ushqim, a lejohet të hahet?

Përgjigjje: Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka pranuar ushqim prej hebrenjve të Medinës. Madje u është përgjigjur ftesave të tyre për dreka apo darka.

➡️ Andaj nuk ka të keqe të hahet ai ushqim. Kuptohet nëse nuk është për ndonjë festë të tyre, por është veç ushqim i ditëve të rëndomta, atëherë lejohet pranimi i atij ushqimi nga ana e tyre. Po ashtu, lejohet t’u japim ushqim.
Dijetarët përmendin se pse lejohet pranimi i dhuratave prej ithtarëve të Librit dhe jobesimtarëve në përgjithësi, është se me këtë veprim i afron tek Islami, e shfaq edukatën e myslimanit etj.