Një sqarim rreth dallimit të Zekatit, si pastrim të pasurisë që e kanë obligim ta dhënë të pasurit, dhe Zekatul-Fitrit qe jepet para namazit të Bajramit pasi që po ngatërrohen termet.

Një sqarim rreth dallimit të Zekatit, si pastrim të pasurisë që e kanë obligim ta dhënë të pasurit, dhe Zekatul-Fitrit qe jepet para namazit të Bajramit pasi që po ngatërrohen termet.

Përgjigja:

  • Zekati është obligim për çdo të pasur që i plotëson kushtet ta japë zekatin ndërsa Zekatul Fitri që lejohet të quhet edhe sadakatul fitri është obligim për çdo musliman që është gjallë. Dhe kjo dallon prej sadakasë.
  •  Sadakaja është e lejuar në çdo kohë, ndërsa Sadakatul fitri apo zekatul fitri (quaje si të duash) është obligim para namazit të Bajramit.