Për atë që ka borxhe

Për atë që ka borxhe

Për atë që ka borxhe

Ai që ka borxhe dhe kthehet tek Allahu me lutje të sinqert, Ai ia mundëson shlyerjen e tyre. Transmetohet se një prej robërve ka qenë rob i cili e ka blerë veten e tij prej zotërisë së tij. Allahu ka urdhëruar (atëherë kur kishte robër) që nëse robi kërkon nga zotëria i tij ta blejë veten e tij përmes punës, ai e ka për obligim t’i përgjigjet kësaj kërkese të robit. Ai ka ardhur te Aliu radijAllahu anhu dhe i ka thënë: “Nuk po kam mundësi ta blej veten time (të punoj për ta fituar lirinë). Më ndihmo me çfarë të kesh mundësi!” Aliu i thotë: “A dëshiron të t’i mësoj disa fjalë të cilat vetë Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem m’i ka mësuar mua, që edhe nëse ke borxh sa mali Sirë (mal i madh), Allahu ta mundëson ta paguash atë? Thuaj: “اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ – O Allah, më mjafto me hallallin Tënd ndaj haramit Tënd* dhe më jep prej mirësive Tua që të mos kem nevojë për të tjerët!”* Tirmidhiu. Nëse lutesh me këtë lutje me bindje të plotë në Allahun, Ai ta mundëson larjen e borxheve.

Kur merr borxh njeriu, duhet të ketë qëllim të mirë e të sinqert që ta kthejë atë, duke e marrë atë borxh si ndihmesë për një periudhë të caktuar e pastaj ta kthejë. Nëse e merr atë me qëllim të keq, Allahu ia shkatërron pasurinë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush merr pasurinë e njerëzve (borxh) me qëllim ta kthejë atë posa të ketë mundësinë, Allahu do ta shlyejë atë borxhë për të (d.m.th. Ai e merr përsipër). Dhe kush merr pasurinë e njerëzve me qëllim t’i shpenzojë e të mos ua kthejë kurrë, Allahu ka për ta shkatërrruar atë dhe pasurinë që e ka marrë.” Buhariu. Dhe ka thënë: “Çdo njeri i cili ka qëllim të mirë për ta larë borxhin (të mos e vonojë), Allahu ka për ta ndihmuar atë (ta lajë atë).” Imam Ahmedi.

*Më mjafto me gjërat e lejuara që të mos kem nevojë për gjëra të ndaluara.

* Që të mos kem nevojë të kërkoj prej krijesave.

 

Hoxhë Lulzim Perçuku.