Pesë nivelet e pranimit të Kuranit

Pesë nivelet e pranimit të Kuranit

 

 

  1. Dëgjimi me vëmendje. Allahu thotë: “Kur të lexohet Kurani, dëgjoni me vëmendje dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni.” (El-A’raf, 204).

 

  1. Leximi. Allahu thotë: “Ata që u kemi dhënë Librin e lexojnë ashtu siç është shpallur.” (El-Bekara, 121).

 

  1. Nxënia përmendësh. Allahu thotë: “Përkundrazi! Ai (Kurani) është shpallje e qartë në zemrat e atyre që u është dhënë dija.” (El-Ankebut, 49).

 

  1. Përsiatja (mendimi i thellë rreth tij). Allahu thotë: “Ky (Kuran) është një libër i bekuar, që Ne ta kemi zbritur ty (Muhamed), për të përsiatur mbi vargjet e tij dhe për t’u këshilluar me të mendarët.” (SAD, 29)

 

  1. Punimi me të. Allahu thotë: “Ata të cilët, pasi i dëgjojnë fjalët (Kuranin), ndjekin atë që është më e mira prej tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugë të drejtë; këta janë mendarët.” (Ez-Zumer, 18).

Përktheu hoxhë Petrit Perçuku.