Shpjegim i ajetit: “O bijtë e Ademit, vishuni bukur (me petkun më të mirë) kudo dhe kurdo që të faleni!” (El-A’raf, 31)

  • Post category:Namaz
Shpjegim i ajetit: “O bijtë e Ademit, vishuni bukur (me petkun më të mirë) kudo dhe kurdo që të faleni!” (El-A’raf, 31)

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)

http://binbaz.org.sa/mat/8956

Pyetje: Shpresoj të ma shpjegoni këtë ajet: O bijtë e Ademit, vishuni bukur (me petkun më të mirë) kudo dhe kurdo që të faleni!” (El-A’raf, 31).

Përgjigje: Ajeti është i qartë në aludimin e tij; (pra) është sunet që kur besimtari të niset për t’u falur, të vishet me rrobat e tij të mira e të bukura. Po ashtu, disa dijetarë argumentuan më këtë ajet edhe për domosdoshmërinë e mbulimit të auretit, mirëpo ai aludon në diçka më tepër. Ajeti tregon se kur besimtari dëshiron të qëndrojë para Allahut të Lartësuar (në namaz), ai jo vetëm që duhet ta mbulojë auretin, por është e ligjshme për të që të vishet edhe me rroba të mira e të bukura.

Përktheu: Petrit Perçuku