Të ruajturit e familjes

  • Post category:Familje
Të ruajturit e familjes

Të ruajturit e familjes

E diskutuam më herët në këtë kapitull, se të dy bashkëshortët kanë përgjegjësi të madhe brenda familjes. Pjesë e kësaj përgjegjësie është mbrojtja dhe ruajtja e familjes nga dëmtimi dhe shkatërrimi. Kjo arrihet vetëm përmes udhëheqjes së familjes drejt mësimeve të mira të Islamit dhe largimit nga të këqijat e shejtanit dhe pasuesve të tij. Në këtë mënyrë, të dy bashkëshortët duhet ta ndihmojnë njëri-tjetrin në udhëzimin e fëmijëve të tyre drejt Xhennetit dhe larg zjarrit. Allahu subhanehu ue teala thotë:

“O ju, që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët.” [1]

Në komentim të këtij ajeti, transmetohet se Aliu radijAllahu anhu ka thënë:

“Mësojuani atyre sjelljet e mira dhe edukojini ata.” [2]

Dhe Ibën Abasi radijAllahu anhu ka thënë:

“Veproni në bindje ndaj Allahut, evitoni mosbindjen ndaj Allahut dhe urdhërojini familjet tuaja për të vepruar në përkujtim të Allahut. Atëherë, Allahu do t’iu mbrojë nga zjarri.” [3]

[1] Surja Et-Tahrim, ajeti 6.

[2] “Tefsir Ibën Kethir”.

[3] “Tefsir Ibën Kethir”.