Tekbiret në fund të Ramazanit

  • Thënia e tekbireve fillon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit deri në faljen e namazit të Bajramit.
  •  Është sunet që burrat ta ngrehin zërin me tekbir, qofshin në rrugë, në xhami, në shtëpi, në treg.
  • Forma e tekbireve: All-llahu ekber All-llahu ekber, Le ilehe il-lAll-llah, Allahu ekber, we lil-lehil hamd.
  • Thënia e tekbireve me xhemat (bashkërisht) siç e bëjnë në disa vende, duke e filluar dhe mbaruar me një zë të gjithë së bashku, është prej bidateve në fe; nuk është prej sunetit.
  • Edhe gratë i thonë tekbiret, por i thonë me zë ulët, e jo me zë të lartë sikurse burrat.

Hoxhë Lulzim Perçuku.