Komentar i librit Akideja Vasitije

 

Titulli i librit:
Komentar i librit Akideja Vasitije

Autor: Muhammed ibn Salih El-Uthejmin

Përktheu në shqip nga arabishtja: Blerim KRASNIQI, Lulzim PERÇUKU, Petrit PERÇUKU

Redaktor fetar: Gazmend MEHMETI, Bajram SEFEDINI

Redaktor gjuhësor: Edison ÇERAJ

Kopertina: Afrim RADONIQI

Për botimin në shqip: Blerim KRASNIQI

Përgatiti për botim: Blerim KRASNIQI

Botimi i parë, janar 2014 – Dardanë

Përfaqësues për Europë: SHOPISLAM


Librin Akideja Wasitije e shkroi dijetari i madh i muslimanëve, Ebu Abas, shejhul-Islam, Ahmed ibn Abdulhalim ibn Abduselam ibn Tejmije El-Harranij, i cili vdiq në vitin 728 h.

Kushdo që shfeton librat e këtij njeriu i di qëndrimet e tij në mbrojtjen e të vërtetës dhe në kritikat që u drejtoi itharëve të së kotës, qëndrime këto për të cilat i jemi mirënjohës dhe shpresojmë të shpërblehet te Allahu.

Në të vërtetë, ky njeri ishte prej dhuntive të Allahut për këtë umet, ngaqë Allahu i Lartësuar përmes tij zmbrapsi gjëra tejet të rrezikshme për akiden islame.

Ky është një libër i shkurtër (i përmbledhur) të cilin e shkroi shejhu i Islmait dhe shkas për shkrimin e këtij libri ishte njëri nga gjykatësit e Vasitit, i cili erdhi te Ibn Tejmije dhe iu ankua për vuajtjen e njerëzve nga ideologjitë e devijuara lidhur me emrat dhe cilësitë e Allahut. Kështu, shejhu shkroi këtë akide, që konsiderohet si ajka e akides së Ehlu Sunetit dhe Xhematit për sa i përket gjërave rreth të cilave njerëzit shpikën bidate dhe për të cilat u shpeshtuan fjalët dhe thashethemet. (nga hyrja, fq. 5).

Përmbajtja:

 • Hyrje………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • Shpjegimi i hyrjes së Ibn Tejmijes ………………………………………………………………………..17
  • Shpjegimi i pjesës: “E në vazhdim, ky është besimi

i grupit të shpëtuar e të ndihmuar deri në ardhjen

e Orës (së Kiametit). Domethënë,

besimi i Ehlu Sunetit dhe Xhematit.” …………………………………………………………………..26

 • Shpjegimi i pjesës: “Ai është besimi tek Allahu,

tek engjëjt e Tij, te librat e Tij,

te të dërguarit e Tij, te ringjallja pas vdekjes

dhe te caktimi (kaderi), i mirë apo i keq qoftë.” ……………………………………………………31

 • Sqarimi i pjesës: “Pjesë e besimit tek Allahu është

besimi tek ajo me të cilën Ai e ka cilësuar Veten

e Tij në Librin e Tij, si dhe përmes gjuhës së të

Dërguari të Tij (sal-lall-llâhu alejhi ue sel-lem!).” …………………………………………………48

 • Trajtesa e parë: Pjesë e besimit tek Allahu është

besimi tek ajo me të cilën Ai e ka cilësuar Veten e Tij. …………………………………………49

 • Trajtesa e dytë: Cilësitë e Allahut Fuqiplotë janë pjesë

e gajb-it, dhe obligim i njeriut në këtë rast

është që t’i besojë ato ashtu siç na janë përcjellë,

duke mos marrë referenca të tjera përveç teksteve. …………………………………………….49

 • Trajtesa e tretë: Nuk lejohet që ta cilësojmë Allahun

me atë që Ai nuk e ka cilësuar Veten. ………………………………………………………………….51

 • Trajtesa e katërt: Obligueshmëria e pranimit të teksteve

që kanë ardhë në Kuran dhe Sunet

sipas kuptimit të tyre të parë, duke mos i tejkaluar ato. ……………………………………..52

 • Trajtesa e pestë: Në përgjithësi fjalët e autorit përfshijnë

të gjitha ato me të cilat Ai ka cilësuar Veten, siç është

rasti me cilësitë vetore/qenësore (es-sifāt edh-dhātijjeh),

të cilat më pas ndahen në kuptimore (el-ma’newījjeh),

tekstuale (haberījheh) dhe veprore (es-sifāt el-fiʿlījjeh). ………………………………………..52

 • Trajtesa e gjashtë: Nuk është në domenin e mendjes që të futet

në përmbajtjen (thelbin) e emrave dhe cilësive të Allahut. ………………………………….54

 • Shpjegimi i pjesës: “Pa tahrīf (shtrembërim), pa taʿtīl (refuzim),

pa tekjīf (formëdhënie) dhe pa temthīl (përngjasim)”……………………………………………60

 • Shpjegimi i pjesës: Për më tepër ata besojnë se: “asgjë nuk

i shëmbëllen Atij. Ai është Dëgjuesi dhe Shikuesi.” ………………………………………………82

 • Shpjegimi i pjesës: “Ata nuk e mohojnë përshkrimin që Ai i ka bërë

Vetes dhe nuk i nxjerrin fjalët nga konteksti i tyre i vërtetë.” ……………………………..85

 • Pjesa: “Nuk i shtrembërojnë emrat e Allahut dhe ajetet e Tij.” ……………………………87
 • Pjesa: “Ata nuk merren me formën dhe nuk i shëmbëllejnë

cilësitë e Tij me të krijesave; sepse të Lartësuarit nuk

i ngjan askush. Asnjë nuk është i njëjtë me Të; asnjë nuk është

i barabartë me Të dhe Ai nuk krahasohet/matet me krijesat e Tij.” …………………..93

 • Pjesa: “Vërtet që Ai, i Lartësuari, ka dije më shumë se çdokush

tjetër për Veten e Tij. Thëniet e Tij janë më të vërtetat.

Fjalët e Tij janë më të bukura se të krijesave të Tij.” ……………………………………………96

 • Pjesa: “Të dërguarit e Tij janë të sinqertë, kësisoj

edhe Shpallja që u erdhi është e vërtetë.” …………………………………………………………..100

 • Pjesa: “Nuk janë si ata që flasin për Allahun pa dije.” ……………………………………….102
 • Pjesa: “Ai, që është larg çdo të mete, kur cilëson dhe

emërton Veten ka bërë bashkë mohimin dhe pohimin.” ……………………………………104

 • Shpjegimi i sures El-Ihlas …………………………………………………………………………………..116
 • Shpjegimi i Ajetul-Kursij …………………………………………………………………………………….122
 • Pjesa: “Ai është i Pari dhe i Mbrami, i Dukshmi

dhe i Afërti. Ai është i Gjithëdijshëm…”.”……………………………………………………………136

 • Pjesa: “Mbështetu te i Gjalli, i Cili nuk vdes.” ……………………………………………………139
 • Pjesa: “…i Gjithëdijshmi, i Mirinformuari/Njohësi”.” …………………………………………144
 • Dija e Allahut ………………………………………………………145
 • Vullneti dhe Dëshira …………………………………………161
 • Dashuria si cilësi e Allahut ……………………………171
 • Mëshira si cilësi e Allahut ………………………………191
 • Kënaqësia si cilësi e Allahut ………………………….201
 • Zemërimin dhe urrejtjen ………………………………….202
 • Ardhja(el-mexhi) dhe mbërritja (el-itjan) ……………..212
 • Fytyra e Allahut të Lartësuar ……………………..218
 • Dy Duarte të Allahut ………………………………………..224
 • Dy Syte e Allahut ……………………………………………….236
 • Dëgjimit dhe shikimit ……………………………………..247
 • Kurthi, komploti dhe el-mihal-i si cilësi

të Allahut të Lartësuar ………………………………….253

 • Falja, mbulimi i mëkateve, mëshira,

ʿizze-ja dhe fuqia ………………………………………………….261

 • Pohimi i emrit për Allahun ……………………………….268
 • Ajetet e cilësive të mohuara, që flasin për lartësimin e Tij nga të metat dhe për

mohimin e barazisë së krijesave me Të …………270

 • Istiwa-ja – “ngritja/lartësimi”

i Allahut mbi Arshin e Tij ………………………………….287

 • lartësimi i Allahut mbi krijesat e Tij ……………297
 • Pohimi i meije-së së Allahut me krijesat ………209
 • Ajetet që flasin për meije-n e Allahut ………..317
 • Të folurit e Allahut të Lartësuar ………………324
 • Saktësia se Kurani është fjalë e Allahut …………….328
 • Kurani është i zbritur nga Allahu ………………..336
 • besimtarët do ta shohin Zotin

e tyre në Ditën e Kiametit …………………………………344

 • Suneti i të Dërguarit …………………………………………359
 • Pjesa: “Çdo përshkrim që i Dërguari i Allahut

i ka bërë Zotit të tij të Lartësuar në hadithet

e sakta që janë pranuar nga dijetarët

e hadithit, gjithashtu duhet të besohet.” ………………………………….362

 • Hadithet që flasin për cilësitë e Allahut:

Hadithi i parë, ku pohohet zbritja e Allahut në qiellin e kësaj bote …………..364

Hadithi i dytë, ku pohohet këzimi i Allahut ………………………………………………372

Hadithi i tretë, ku pohohet të qeshurit e Allahut ………………………………………369

Hadithi i katërt, ku pohoet se Allahu çuditet dhe cilësi të tjera …………………377

Hadithi i pestë, ku pohohet këmba e Allahut ……………………………………………379

Hadithi i gjashtë, ku pohohet të folurit dhe zëri i Allahut …………………………380

Hadithi i shtatë, ku, gjithashtu, pohohet të folurit e Allahut …………………….381

Hadithi i tetë, ku pohohet lartësia e Allahut dhe cilësi të tjera ………………….382

Hadithi i nëntë, kush gjithashtu pohohet lartësia e Allahut ……………………..384

Hadithi i dhjetë, që gjithashtu pohon lartësinë e Allahut ………………………….385

Hadithi i njëmbëdhjetë, që gjithashtu pohon lartësinë e Allahut ………………386

Hadithi i dymbëdhjetë, ku pohohet me’ije-a e Allahut …………………………….387

Hadithi i trembëdhjetë, ku pohohet se Allahu është

përpara namazfalësit ……………………………………………………………………………….388

Hadithi i katërmbëdhjetë, ku vërtetohet lartësia dhe cilësi të tjera …………….389

Hadithi i pesëmbëdhjetë, ku vërtetohet afërsia si cilësi e Allahut ……………..395

Hadithi i gjashtëmbëdhjetë, ku vërtetohet se besimtarët

do ta shohin Zotin ………………………………………………………………………………….397

 • Pozita e Ehlu Sunetit dhe Xhematit

mes sekteve të umetit – karakterizimi

i tyre si ndjekës të rrugës së mesme ………………………….401

 

 • Pesë parime ku Ehli Suneti dhe Xhemati

janë të mesëm midis sekteve:

– Parimi i parë: Emrat dhe Cilësitë e Allahut ……………………………………..403

– Parimi i dytë: Veprat e Allahut ………………………………………………………..405

– Parimi i tretë: Kërcënimet e Allahut ………………………………………………..406

– Parimi i katërt: Emërtimet që kanë të bëjnë

me imanin dhe fenë e njeriut ……………………………………………………………408

– Parimi i pestë: Sahabët ………………………………………………………………….410

 • sqarohet mënyra e bashkimit mes meije-s

dhe ngritjes së Allahut mbi Fron …………………………………………………413

 • Rreth afërsisë së Allahut dhe

përgjigjes – kjo nuk e mohon

faktin që Ai është lart ………………………………………………………422

 • Kurani është të folurit e Allahut ………………………………….425
  • Besimi se besimtarët do e shohin

Zotin e tyre Ditën e Gjykimit ……………………………………………………………..430

 • Besimi në Ditën e Fundit …………………………………………………………411
 • Rreth Kiametit të Madh ………………………………………………………….447
 • Besimi te kaderi …………………………………………………………………………488
 • Imani …………………………………………………………………………………….521
  • Qëndrimi i Ehlu Sunetit dhe Xhematit

sa i takon shokëve

të të Dërguarit të Allahut……………………………………………………….533

 • Kerametet e evliave ……………………………………………………..573
 • Rruga veprore e Ehlu Sunetit ………………………………….580
  • Metodologjia e Ehlu Sunetit dhe

Xhematit në urdhërimin për të mirë

dhe pengimin e të keqes,

si dhe çështje të tjera ………………………………………………………………595