A është i saktë hadithi: “Nëse dikush e lajmëron i pari dikë per ardhjen e Ramazanit, Allahu e bën të ndaluar për të zjarrin e xhehenemit.” E kam përhapur te shoqëria ime, si t’ia bëj tash?

A është i saktë hadithi: “Nëse dikush e lajmëron i pari dikë per ardhjen e Ramazanit, Allahu e bën të ndaluar për të zjarrin e xhehenemit.” E kam përhapur te shoqëria ime, si t’ia bëj tash?

Përgjigja: Këtë hadith kurrë nuk e kam hasur te hadithet e sakta. Për më tepër, ky hadith është i fabrikuar apo i shpikur. Nuk lejohet t’ia atribuoni Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem, sepse kjo është gënjeshtër. Atyre që ua ke dërguar këtë hadith, tash shkruaju serish duke iu treguar se është i shpikur.

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë në hadith të saktë: “Mos shpikni (mos gënjeni) për mua, sepse kush gënjen për mua, do të hyjë në zjarr të xhehenemit!”