A është sunet ngritja e duarve gjatë kunutit?

A është sunet ngritja e duarve gjatë kunutit?

 

A është sunet ngritja e duarve gjatë kunutit?

Hoxhë Ahmet Hoxha: Shejkh bin Baz rahimehullah thotë se është sunet ngritja e duarve në kunut ngase Muhamedi salAllahu alejhi ue selem e ka bërë këtë, siç është vërtetuar në një hadith te Bejhekiu.