A lejohet të lexohet me musaf në dorë në namazin farz e sunet gjatë Ramazanit për të bërë hatme Kuranin më shpejt?

A lejohet të lexohet me musaf në dorë në namazin farz e sunet gjatë Ramazanit për të bërë hatme Kuranin më shpejt?

A lejohet të lexohet me musaf në dorë në namazin farz e sunet gjatë Ramazanit për të bërë hatme Kuranin më shpejt?

Hoxhë Lulzim Perçuku: Nëse qëllimi është të bëhet hatme (të bëhet leximi komplet i Kuranit) gjatë Ramazanit, nuk ka të keqe, duke e shfrytëzuar kohën sa e fal farzin apo sunetin për të lexuar një faqe apo dy në rekat, e që në këtë mënyrë të bëhet hatme më shpesh gjatë Ramazanit.