A lejohet të thotë xhemati “amin” gjatë duasë së kunutit (kur është me imam)?

A lejohet të thotë xhemati “amin” gjatë duasë së kunutit (kur është me imam)?

Hoxhë Ahmet Hoxha: Shejkh Uthejmin rahimehullah thotë se është mirë të bëhet “amin” në duanë e kunutit.