Dallimi mes Ehlu Sunetit dhe Shiave

http://binbaz.org.sa/mat/4172

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë)

Pyetje: Cili është dallimi mes Ehlu Sunetit dhe Shiave?

Përgjigje: Ekzistojnë dallime mes tyre, për arsyen se Allahu nuk i ka bërë njerëzit të njëjtë. Kështu, nuk janë të barabartë ata që kryejnë vepra të mira me ata që bëjnë vepra të këqija, dhe nuk janë të njëjtë punëdrejtët me të këqijtë.

Patjetër duhet të dallojmë mes jobesimtarëve dhe myslimanëve, si dhe mes shiave e të tjerëve. Shiat janë bidatçinjë dhe ndahen në grupe të shumta. Në mesin e tyre ka rafidij, nusajrij, ismailij, e lloje tjera. Pra, ata janë në nivele të ndryshme dhe ndahen në grupe të shumta. Ndër ta ka adhurues të Ehlu Bejtit, pra që u luten dhe kërkojnë ndihmë e shpëtim prej tyre krahas Allahut, siç janë rafiditë, nusajritë dhe të tjerët si ta. Këta janë jobesimtarë. Nga Allahu kërkojmë shpëtim!

Përktheu: Petrit Perçuku