Dispozita e dializës gjatë agjërimit

  • Post category:Agjerim
Dispozita e dializës gjatë agjërimit

Pyetje: Si është dispozita rreth ndërrimit të gjakut gjatë agjërimit për personin që është i sëmurë nga veshkët, a duhet ta bëjë kaza agjërimin?

Përgjigje: Ky duhet ta bëjë kaza agjërimin e asaj dite, për arsye se është furnizuar me gjak të pastër. Ndërsa, nëse gjatë dializës organizmi i tij furnizohet edhe me ndonjë materie shtesë përpos gjakut, atëherë konsiderohet se agjërimi i tij është prishur me dy gjëra.

Shejh Abdulaziz bin Baz

Përktheu: Jeton Bozhlani