Durimi dhe Ramazani

  • Post category:Ramazan
Durimi dhe Ramazani

– Nëse do të të dojë Allahu, atëherë tregohu i durueshëm.

– Nëse do që Allahu të të ndihmojë në çdo gjendje në të cilën je, atëherë tregohu i durueshëm.

– Përgëzim i madh u takon durimtarëve. Të tillët janë në rrugën e drejtë. Durimi sjell fryte dhe rezultate të dobishme e të mëdha.

– Nuk ka gjë më të dobishme dhe madhështore sesa kur njeriu arrin të jetë prej durimtarëve.

-Durimi është tre lloje:
1. Durimi në kryerjen e adhurimeve (farze e nafile),
2. Durimi në frenimin ndaj ndalesave e harameve,
3. Durimi në Caktim (duke u përballur denjësisht ndaj fatkeqësive e sprovave).

– Besimtari nuk ka mundësi të kryejë adhurimet, apo t’i shtojë veprat e mira, apo të ndalohet prej ndalesave, apo të përballojë fatkeqësitë, lëndimet e sprovat, përveçse me durim. Nevoja e tij për durim është shumë e madhe.

– Rreth durimit në fatkeqësi: Një përkufizim që i është bërë nga dijetarët: “Durimi është frenim e vetevetes nga dëshpërimi për shkak të fatkeqësive e sprovave, është frenim i gjuhës nga moshfaqja e zemërimit, është frenim i dorës duke mos bërë veprime që tregojnë mosdurim (si: shqyerja rrobave, goditja e kokës apo e faqeve, hedhja e thyerja e ndonjë gjëje etj.).

– Ramazani është muaji i durimit, siç e ka quajtur Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem. Allahu e ka ligjëruar agjërimin për shumë dobi. E prej tyre është stërvitja e shpirtit në arritjen e durimit me llojet e tij. Andaj ne duhet ta konsiderojmë agjërimin si ndihmës për të kryer adhurimet dhe për t’u larguar nga ndalesat.

– Agjërimi të mëson dhe të edukon të jesh i durueshëm. Allahu thotë: “Kërkoni ndihmë përmes durimit dhe namazit.” Surja Bekare. Muxhahidi ka thënë: “Qëllimi me durimin në këtë ajet është agjërimi.” (Një prej komentimeve).

– Veprat e mira që i bën njeriu (të cilat Allahu dhe i Dërguari i Tij i kanë llogaritur si të mira) janë shkak për mbrojtjen nga vdekja e keqe.

– E kemi për detyrë të përfitojmë mësime dhe edukatë nga muaji i bekur i Ramazanit. Dhe të dalim nga ai duke qenë të përgatitur që gjatë jetës sonë të vazhdojmë me ato përfitime.

– Ta lusim Allahun të na bekojë dhe begatojë me durim. Gjithashtu të na ndihmojë për çdo të mirë dhe mos të na lërë të mbështetemi në vetet tona.