Hyrje në komentin e KITABU TEUHID

Hyrje në komentin e KITABU TEUHID Salih ibn Abdulaziz Alu Esh-shejh

Që është e drejta e Zotit ndaj robit të Tij

Mësime të mbajtura nga dijetari Salih ibn Abdulaziz Alu Esh-shejh

Përktheu nga gjuha arabe: Petrit Perçuku, Lulzim Perçuku, Blerim Krasniqi

Kemi kënaqësin të ofrojmë për lexuesin shqiptar një vepër themelore me një interpretim të shkëlqyer, të lehtë e të kuptueshëm, që konsiderohet një nga më të dobishmit për lexuesin, por edhe një prej atyre interpretimeve që është përkthyer më shumë nga arabishtja drejtë gjuhëve të tjera.

Redaktor gjuhësor: Edison Çeraj

Përgatiti për botim: Blerim Krasniqi

Botimi i parë: Dardanë, 2012

Botonë: Essebil

Faqe: 563

Përmbajtje

Parathënie për interpretimin e Kitâbu Teuhîd- 5

 1. Libri i teuhidit – 11
  2. Vlera e teuhidit dhe mëkatet që ai shlyen – 29
  3. Kush e realizon teuhidin do të hyjë në Xhenet… – 37
  4. Frika nga shirku – 47
  5. Thirrja drejt dëshmisë La ilahe il-lAll-llah – 63
  6. Shpjegimi i teuhidit dhe i dëshmisë La ilahe il-lAll-llah – 73
  7. Vënia e rrethit apo e perit dhe gjëra të kësaj natyre për largimin e të keqes apo pengimin e saj janë prej shirkut – 87
  8. Çfarë është përcjellë lidhur me rukjet (yshtjet) dhe hajmalitë -101
  9. Ai që kërkon bekim prej ndonjë peme, druri e të tjera të kësaj natyre – 115
  10. Argumentet që kërcënojnë atë që ther (kurban) për dikë tjetër përveç Allahut, dhe njëkohësisht tregojnë se një gjë e tillë është shirk – 127
  11. Nuk theret për Allahun në një vend ku theret për dikë tjetër veç Tij – 139
  12. Zotimi për dikë tjetër përveç për Allahun është prej shirkut – 145
  13. Kërkimi i mbrojtjes prej dikujt tjetër veç Allahut është prej shirkut – 153
  14. Kërkimi i ndihmës prej dikujt tjetër veç Allahut apo lutja e tjetërkujt veç Tij janë prej shirkut – 161
  15. Rreth fjalëve të Allahut: “A mos vallë ata i veshin Atij si ortakë idhuj…”! – 173
  16. Rreth fjalëve të Allahut: “Kur t‟u hiqet frika nga zemrat e tyre…” – 185
  17. Shefati (ndërmjetësimin) – 189
  18. Rreth fjalëve të Allahut: “Vërtet, ti nuk mund ta udhëzosh kë të duash…” – 203
  19. Argumentet që tregojnë se shkaku i mosbesimit të bijve të Ademit dhe i lënies së fesë nga ana e tyre ishte tejkalimi i kufijve në madhërimin e njerëzve të mirë – 211
  20. Argumentet e përcjella rreth qortimit të ashpër ndaj atij që adhuron Allahun te varri i ndonjë njeriu të mirë – 225
  21. Argumentet që tregojnë se teprimi me varret e njerëzve të mirë i shndërron ato në idhuj që adhurohen në vend të Allahut – 241
  22. Argumentet e përcjella rreth mbrojtjes që i Dërguari i bënte teuhidit dhe mbylljes së çdo rruge që çonte në shirk – 247
  23. Argumentet e përcjella se disa nga ky ummet do të adhurojnë idhujt – 251
  24. Argumentet e përcjella për magjinë – 267
  25. Sqarimi i disa llojeve të magjisë – 277
  26. Argumentet e përcjella për falltarët dhe të tillët si ata – 297
  27. Argumentet e përcjella për nushre-në (prishjen e magjisë) – 297
  28. Argumentet e përcjella rreth tijere-së –303
  29. Argumentet e përcjella për astrologjinë – 313
  30. Argumentet e përcjella rreth kërkimit të shiut prej yjeve – 319
  31. Rreth fjalëve të Allahut: “E megjithatë, disa njerëz zgjedhin (për të adhuruar) në vend të Allahut…” – 327
  32. Rreth fjalëve të Allahut: “Me të vërtetë, ai është shejtani që i frikëson ithtarët e vet…” – 335
  33. Rreth Fjalëve të Allahut: “Tek Allahu mbështetuni në qoftë se jeni besimtarë!” – 341
  34. Rreth Fjalëve të Allahut: “A janë të sigurt ata nga kurthi (të papriturat) i Allahut?…” – 347
  35. Prej besimit te Zoti është edhe durimi ndaj paracaktimeve të Tij – 353
  36. Argumentet e përcjella rreth rija-së, hipokrizisë – 361
  37. Si shirk konsiderohet edhe kur njeriu synon këtë botë me veprat/adhurimet e tij – 367
  38. Kushdo që u bindet dijetarëve dhe pushtetarëve për ndalimin e asaj që Allahu e ka lejuar apo lejimin e asaj që Allahu e ka ndaluar, ai i ka marrë ata si zota në vend të Allahut – 375
  39. Rreth Fjalëve të Allahut: “Ata kërkojnë që të gjykohen te tagut-i…” – 385
  40. Ai që mohon diç nga emrat dhe cilësitë e Allahut – 395
  41. Rreth fjalëve të Allahut: “Ata e dinë dhuntinë e Allahut, por pastaj…” – 405
  42. Rreth fjalëve të Allahut: “Prandaj mos sajoni me vetëdije zota…” – 411
  43. Çfarë është transmetuar rreth atij që nuk mjaftohet me betimin për Allahun – 417
  44. Thënia „Ajo që deshi Allahu dhe deshe ti‟ – 421
  45. Ai që fyen kohën lëndon Allahun – 425
  46. Të cilësuarit me „gjykatësi i gjykatësve‟ e të ngjashëm me të – 429
  47. Respektimi i emrave të Allahut dhe ndryshimi i emrit për këtë qëllim – 433
  48. Kush tallet me diçka ku përmendet emri i Allahut, i Kuranit apo i Profetit – 437
  49. Fjalët e Allahu të Lartësuar: “Nëse pas fatkeqësisë që e kishte goditur…” – 443
  50. Fjalët e Allahut: “Kur u dha atyre dyve pasardhës të mirë…” – 449
  51. Fjalët e Allahut: “Allahut i përkasin emrat më të bukur…” – 457
  52. Nuk lejohet të thuhet „paqja qoftë mbi Allahun‟ – 463
  53. Rreth frazës „O Allah, më fal nëse dëshiron‟ – 467
  54. Nuk lejohet të thuhet: „Robi im‟ ose „robëresha ime‟ – 471
  55. Nuk duhet të refuzohet ai që kërkon/lyp në emër të Allahut – 475
  56. Me Fytyrën e Allahut nuk kërkohet asgjë tjetër përveç Xhenetit – 479
  57. Çfarë është përcjellë rreth fjalës „sikur‟ – 481
  58. Ndalimi i fyerjes së erës – 485
  59. Fjalët e Allahut: “Ata menduan për Allahun të pavërtetën…” – 489
  60. Argumentet e përcjella rreth mohuesve të kaderit – 497
  61. Argumentet e përcjella rreth skulptorëve dhe piktorëve – 503
  62. Çfarë është përcjellë rreth betimit të shpeshtë – 509
  63. Çfarë është përcjellë në lidhje me besën e dhënë Allahut dhe Profetit të Tij – 513
  64. Çfarë është përcjellë rreth betimit për Allahun – 517
  65. Nuk kërkohet prej Allahut që të ndërmjetësojë te krijesat e Tij – 521
  66. Argumentet e përcjella rreth mbrojtjes që i Dërguari i bënte teuhidit dhe mbylljes së rrugëve që çojnë në shirk – 525
  67. Çfarë është përcjellë rreth fjalëve të Allahut të Lartësuar: “Ata nuk e vlerësojnë Allahun ashtu siç duhet (siç e meriton Ai)…” – 529
  Pyetje dhe dobi – 537
Shpërndaje artikullin