Këshillë vëllezërve të cilët shikojnë futboll në këtë muaj të bekuar të Ramazanit!

Këshillë vëllezërve të cilët shikojnë futboll në këtë muaj të bekuar të Ramazanit!

Këshillë vëllezërve të cilët shikojnë futboll në këtë muaj të bekuar të Ramazanit!

Hoxhë Lulzim Perçuku: Shejkh Abbadi ka thënë: “Futbolli është bërë sprovë dhe fitne për myslimanët në përgjithësi.” Edhe sikur asgjë të keqe të mos kishte futbolli, vetëm humbja e kohës gjatë të shikuarit të tij, mjafton. Ato minuta të shumtë duke e shikuar, të shkojnë kot. Madje ka mundësi që t’i bësh mëkat Allahut, shembull: nervozohesh se të humb ekipi i preferuar, e ngrit zërin, mund të ndjesh urrejtje ndaj tjetrit që e përkrah ekipin tjetër, duke e lidhur kështu dashurinë dhe urrejtjen jo për Allahun, por për dikë tjetër (e kjo lidhje pa dyshim është prej mëkateve të mëdha). Kjo sidomos kur personi e përkrah një ekip të jobesimtarëve, ku shumica apo të gjithë lojtarët e atij ekipi janë jobesimtarë. Është e ndaluar që myslimani të ketë dashuri ndaj një ekipi që janë jobesimtarë.

E keqja shtohet kur njerëzit shikojnë futboll në muajin e Ramazanit, në të cilin veçse jemi. I tilli do të japë llogari të dyfishtë, e para: që nuk e ka shfrytëzuar muajin e Ramazanit në adhurime, lutje, bindje, dhikër, lexim të Kuranit etj., e dyta: që e ka kaluar kohën kotë, madje dhe në mëkate. Në këtë pikë, mëkati është i dyfishtë. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë se është poshtëruar ai person që ka hyrë koha e Ramazanit dhe nuk i janë falur mëkatet. E si pret një person të dalë me rezultate të kënaqshme (me faljen e Allahut) nga Ramazani kur ai e çon kohën me të tilla gjëra dhe nuk e mbush atë me adhurime ndaj Allahut?!

Veprimi i kësaj vepre është si pasojë e bindjes dhe besimit të dobët të tyre. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim (bindje të plotë) dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, do t’i falen mëkatet.” Buhariu dhe Muslimi. Nëse e vepron të kundërtën, është rrezik për të që të mos e arrijë faljen e Allahut dhe Kënaqësinë e Tij.

Muslimani duhet të ketë kujdes ta ruajë kohën e tij, sidomos në këtë muaj të Ramazanit. Dijetarët kanë thënë që kur të agjërosh Ramazanin, agjëro sikur të ishte Ramazani i fundit për ty, ngase nuk e di ti se a do ta arrish Ramazanin tjetër.

Ne njerëzit shpresojmë për jetë të gjatë. Kjo është prej kurtheve të shejtanit. Secili nga njerëzit, që nuk e ka kuptuar realitetin e kësaj bote dhe botës tjetër, shpreson për një jetë të gjatë, deri në pleqëri, duke i pritur nipat e madje dhe stërnipat. Ne e dimë, se ka shumë njerëz, jo vetëm prej të moshuarve, por edhe prej të rinjve, të cilët në vitin e kaluar kanë qenë të gjallë në Ramazan, e sot nuk janë. Prej tyre ke mundur të jesh edhe ti. Pse ti të jesh më i veçantë që mos të të vijë vdekja? Pse të jesh i sigurt se gjithsesi do ta arrish Ramazanin e vitit të ardhshëm?

Kur njeriu e di realitetin e kësaj jete dhe se shumë shpejtë do të vdesë, atëherë e kursen kohën e tij. Të parët tanë në fe kanë treguar për sahabët se ata e kanë ruajtur kohën e tyre më shumë sesa që ju e kurseni dhe e ruani pasurinë tuaj. Për ta ka qenë koha më e vlefshme sesa pasuria dhe depozitimi i saj dhe kanë qenë xhelozë për të duke mos lejuar t’iu ikë kotë.

Andaj, ai që e kalon kohën (në veçanti Ramazanin) në gjëra të kota, siç është të shikuarit e futbollit,  nuk e ka kuptuar ende rëndësinë e kohës dhe realitetin e kësaj bote. Shumë shpejt mund ta befasojë vdekja, e si do ta takojë Allahun?! Secili nga njerëzit duhet t’ia bëjë këtë pyetje vetes: Nëse tash më vije engjëlli i vdekjes, si po ia dorëzoj shpirtin Allahut, në çfarë vepra? Në mëkate apo në vepra të mira?

Askush prej nesh nuk e di se a do ta arrijë të nesërmen. Qëllimi i vetëm për të cilin jemi krijuar dhe që jetojmë në këtë botë, është adhurimi vetëm ndaj Allahut. Çdo gjë që të pengon drejt këtij qëllimi, është e ndaluar. Në disa raste këto pengesa konsiderohen harame të mëdha e në disa raste gjëra të papëlqyeshme. Kjo varësisht se sa e pengojnë njeriun nga adhurimi ndaj Allahut. Gjërat e kësaj bote njeriu duhet t’i shfrytëzojë në mënyrë që të arrijë atë qëllim të madh për të cilin është krijuar.

Kjo ishte vetëm një këshillë e shkurt për ata të cilët janë mashtruar apo i ka mashtruar shejtani!