Leximi i Sures ‘El-Kafirun’ kur biem në gjumë

  • Post category:Shoqeri
Leximi i Sures ‘El-Kafirun’ kur biem në gjumë

Burimi: www.alitisaambissunnah.wordpress.com
_________________________________________________________________

Imam Ebu Davudi, Allahu e mëshiroftë, ka transmetuar në ‘Sunenin’ e tij [Libri i edukatës, Kaptina (107) Çfarë duhet të thuhet në kohën e gjumit] (nr.5055): “En-Nufejli na ka treguar: Zuhejri na ka treguar: Ebu Is’haku na ka treguar: nga Farueh Ibën Neuvfel: nga babai i tij: që Pejgamberi, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Lexojeni Suren Kafirun e në përfundim të saj flini, sepse ajo është deklaratë e distancimit nga shirku.”
-I deklaruar Sahih (autentik) nga Shejkh El-Albani.
-Gjithashtu e transmetuar nga Imam et-Tirmidhiu (nr.3403).

Përthyer nga gjuha angleze.
Kontrolloi: Lulzim Perçuku