Metodologjia e bërjes së davetit – ajete Kuranore

  • Post category:Akide
Metodologjia e bërjes së davetit – ajete Kuranore

(Marrë nga përmbledhjet në www.SalafiPublications.com)

Jusuf [12:108] ‘Thuaj: “Kjo është rruga ime: të ftoj drejt Allahut me dituri të plotë, unë dhe çdokush që më pason mua. I përlëvduar qoftë Allahu; unë nuk jam prej idhujtarëve!”’

En-Nahl [16:125] ‘Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë! Me të vërtetë, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e Tij, e di më së miri ata, që janë në rrugë të drejtë.’

El-Ankebut [29:46] ‘Diskutoni me ithtarët e Librit vetëm me mënyrën më të mirë, por jo me keqbërësit e tjerë. Dhe thoni: “Ne besojmë në atë që na është zbritur neve dhe në atë që ju është zbritur juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një – dhe ne Atij i nënshtrohemi si myslimanë”.’

 

Përkthyer nga gjuha angleze

Kontrolloi: Lulzim Perçuku