Përkujtime rreth dijes (Islamike)

marrë nga uebfaqja e shejhut të nderuar Salih es-Salih, Allahu e mëshiroftë.
www.Understand-Islam.net

Ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i këshillonte nxënësit e tij:

“Nëse njeti yt është një nga këto tri, atëherë mos kërko dije:
1. Ta turpërosh injorantin
2. Të polemizosh me Fukahatë (dijetarët),
3. T’i bësh njerëzit ta kthejnë kokën nga ti.

Bëje njet me veprat dhe fjalët tua atë që është për Allahun, sepse me të vërtetë ajo që është për Allahun do të ngelet, dhe çdo gjë tjetër do të mbarojë / vdes.”

Ibën Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
“Veprat pa sinqeritet janë si udhëtari që në ibrikun e tij të ujit, mban baltë. Mbajtja e saj atë e rëndon, dhe nuk i sjell ndonjë dobi.”

Përkthyer nga gjuha angleze.

Kontrolloi: Lulzim Perçuku